Säännöt

Jäljennös päivitetty nettisivuille : 18.08.2018


 

 

KOIVUKYLÄN PALLOSEURA RY:N SÄÄNNÖT : jäljennös

 

1 §  Nimi, kotikunta, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Koivukylän Palloseura ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vantaan kaupunki Etelä-Suomen läänissä. Yhdistys on perustettu 28.9.1980 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi. Seuran toiminta-alueena on koko Suomi. Seura kuuluu jäsenenä Suomen Palloliittoon.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippu-urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1. Tarjoamalla jäsenilleen

 • kilpa- ja harrastetoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • nuorisotoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia

2. Kiinnittämällä huomiota ehdotuksilla, anomuksilla ja aloitteilla toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen liikuntakysymyksiin sekä vaikuttamalla omatoimisesti liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja harjoitusvälineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä, hankkia varoja jäsenmaksuilla, järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa, majoitus- ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa sekä välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 § Seuran jäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsen se on.

5 § Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Kunniajäseneksi voi seuran kokous kutsua hallituksen esityksestä henkilön, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen. Kunniapuheenjohtajaksi voi seuran kokous kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toimineen henkilön. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe-, mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa. Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenrekisteriä.

6 § Seurasta eroaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan toimintakauden loppuun asti.

7 § Jäsenen erottaminen ja muut kurinpitotoimet

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Hallitus päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla. Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty hänelle kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeuta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

8 § Jäsen- ja kausimaksut

Varsinaisilta jäseniltä kannettavien jäsen- ja kausimaksujen sekä kannattaja-jäsenmaksun suuruuden päättää vuosittainen toinen vuosikokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä maksuja. Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos hän on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia. Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista.

9 § Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Ensimmäinen, joka pidetään maaliskuun 15. päivään mennessä, ja toinen kokous lokakuun 15. päivään mennessä. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaisiin ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta seuran virallisella tiedotuskanavalla.

10 § Ensimmäisen vuosikokouksen asiat

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

 • Puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien antama lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 • Asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltävän, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta

8. Päätetään kokous

10.1 § Toisen vuosikokouksen asiat

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

 • Puheenjohtaja
 • Sihteeri
 • kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 • kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi tilikaudeksi

6. Vahvistetaan jäsenmaksut seuraavaksi toimintakaudeksi

7. Valitaan jäsenten keskuudesta hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi

8. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle

 • hallituskausi on kaksi toimintakautta
 • hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan

9. Valitaan tilintarkastustoimisto seuraavaksi tilikaudeksi

10. Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

11. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 • asioista, joita seuran jäsenet haluavat vuosikokouksessa käsiteltävän, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 7 päivää ennen kokousta

13. Päätetään kokous

11 § Seuran ylimääräinen kokous

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

12 § Pöytäkirja

Seuran, sen hallituksen, jaostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat ovat kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava. Hallituksen kokousten pöytäkirjat allekirjoittavat kaikki paikalla olleet hallituksen jäsenet seuraavassa kokouksessa. Jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

13 § Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan, vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan, se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä. Jokaisella jäsenmaksunsa kokoukseen mennessä maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannatusjäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

14 § Seuran hallinto

Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi toimintakaudeksi valitut kuusi-yhdeksän (6-9) jäsentä. Hallituksen jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus valitsee lisäksi sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai puolet hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

 1. Toteuttaa seuran kokouksen päätöksiä
 2. Johtaa, valvoa ja kehittää seuran toimintaa
 3. Valita tarvittaessa jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat
 4. Vastata seuran taloudesta
 5. Pitää jäsenrekisteriä
 6. Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös
 7. Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintakautta varten
 8. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa
 9. Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista
 10. Hyväksyä ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt
 11. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä
 12. Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii
 13. Luovuttaa tilit toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen ensimmäistä vuosikokousta
 14. Päättää seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 

15 § Tilikausi

Seuran toiminta- ja tilikausi on 01.11.- 31.10.

16 § Nimenkirjoittajat

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksinään tai joku muu hallituksen määräämä hallituksen jäsen tai toimihenkilö. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä

17 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran hallitus vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

18 § Sääntöjen muuttaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

19 § Seuran purkaminen

Jos seuran purkamisesta tehdään päätös kahdessa perättäisessä, vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa, samalla äänimäärällä kuin edellisessä pykälässä on mainittu sääntöjen muuttamisesta.

20 § Seuran varojen luovuttaminen

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen, purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

21 § Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslakia.